۱۴۰۱ مرداد ۱۱, سه‌شنبه

بهترین نظام سیاسی برای آینده ایران به محتوا و نه شکل ظاهری آن بستگی دارد

در گفتگو با آقای منشه امیر

نوع حکومت برای آینده ایران سلسله برنامه هایی است که آقای منشه امیر آن را تدارک دیدند و حدود چهارده برنامه است که نخستین آن در رابطه با انواع حکومت در جهان بود و با من گفتگو را آغاز کردند. سپس دیدگاه های متعدد و متفاوت را در رابطه با آینده ایران با گروه هایی با گرایش های مختلف مطرح کردند و در پایان برای ارزیابی و دیدگاه شخصی من آخرین برنامه به من اختصاص داده شد که اینجا ملاحظه می کنید.