۱۴۰۲ دی ۱۹, سه‌شنبه

امروز و فردای ایران - جمهوری اسلامی در مقابل چالش نسل ها قرار گرفته استجمهوری اسلامی در مقابل چالش نسل ها قرار گرفته است


حکومت سیاه و وحشت جمهوری اسلامی هنوز باور ندارد که اکثریت نسل های منتهی به ۱۳۵۷ با عدم تجربه سیاسی جای خود را به ۵۰ میلیون جمعیت کمتر از چهل سالی داده است که امروز گذشته از دارا بودن تجربه تلخِ چهار دهه گذشته در عصر اینترنت و رسانه ها زندگی می کنند و دیگر نه تنها آب و برق و اتوبوس مجانی را که سخن خدا را نیز که از زبان پیامبر جدیدش بیرون می زند به سخره می گیرند.


https://youtu.be/r2CmGU-V1bc?feature=shared