۱۴۰۳ خرداد ۱۱, جمعه

بازشناسی باورها - گفتگویی در رابطه با نیاز به داشتن یک رسانه مستقل، آزاد و قابل اعتمادرسانه آزاد و مستقل رکن چهارم دموکراسی است. برای مبارزه و رهایی از حکومت سیاه جمهوری اسلامی مخالفان حکومت نیاز به یک رسانه مستقل فارغ از هرگونه جناح بندی سیاسی و قابل اعتماد دارد که فضایی برای گفتگو داخل و خارج از ایران را تسهیل کند، هدفش مشخص باشد و منافع ایران، فراتر از منافع شخصی برنامه سازان و باندبازی و خودسانسوری باشد. در این رابطه جمعه هفته گذشته (بیست و چهارم ماه می) گفتگویی با دوست فرهیخته ام  ایمان سلیمانی امیری داشتم